Zasady przebiegu egzaminu IPMA Student

 1. Egzamin odbywa się wyłącznie w laboratoriach komputerowych UEK wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo egzaminu.
 2. Nad przebiegiem egzaminu czuwa koordynator ds. IPMA Student wraz z osobami sprawującymi nadzór.
 3. Przebieg egzaminu jest rejestrowany z wykorzystaniem kamer zainstalowanych w laboratoriach.
 4. W egzaminie biorą udział wyłącznie studenci/absolwenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty specjalnościowe na specjalności Zarządzanie projektami. Nie jest konieczna obrona pracy lub zaliczenie innych przedmiotów.
 5. W terminie ustalonym przez koordynatora ds. IPMA Student należy złożyć wniosek o przeegzaminowanie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty (zwykle wydruk potwierdzenia z banku). Wniosek jest dostępny na stronie z materiałami do pobrania.
 6. W czasie egzaminu na sali przebywają wyłącznie osoby upoważnione do złożenia egzaminu oraz osoby nadzorujące jego przebieg.
 7. Uczestnicy egzaminu muszą mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Posiadanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, materiałów piśmienniczych, książek, itp. jest niedozwolone. Wszelkie torebki, plecaki, itp. należy złożyć w schowkach w piwnicy pawilonu C. Natomiast ubrania wierzchnie w szatni. Nie wolno zostawiać tych rzeczy przed wejściem do laboratorium.
 8. Nie wolno wnosić żadnych napojów, ani żywności.
 9. Uczestnik egzaminu musi mieć aktywne konto na portalu IPMA Student, znać login i hasło. W trakcie egzaminu nie ma technicznej możliwości utworzenia takiego konta, ani przypomnienia hasła do niego. W sprawie założenia konta należy zgłosić się do koordynatora ds. IPMA Student.
 10. Egzamin rozpoczyna się na znak prowadzącego.
 11. Studenci w laboratorium komputerowym zajmują miejsca wskazane przez prowadzących (zwykle co drugie miejsce pozostaje wolne).
 12. W trakcie egzaminu zabronione jest kontaktowanie się z innymi uczestnikami egzaminu. W razie pytań należy zwracać się do prowadzącego.
 13. Po zakończeniu egzaminu uczestnik otrzymuje informację zwrotną o uzyskanym wyniku oraz jest proszony o wypełnienie e-ankiety nt. poziomu satysfakcji. Wypełnienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne.
 14. Osoba nieprzestrzegająca zasad lub niestosująca się do poleceń prowadzącego zostanie wykluczona z bieżącej sesji egzaminu bez zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 15. W razie wątpliwości co do zasad prowadzenia egzaminu należy kontaktować się z koordynatorem ds. IPMA Student. W trakcie egzaminu, w razie wątpliwości, decyzję podejmuje prowadzący egzamin.

Koordynatorem ds. IPMA Student w UEK jest dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK.