Informacje o kierunku studiów

Celem kierunku Zarządzanie projektami jest kształcenie w zakresie praktyki zarządzania projektami. Program zajęć uwzględnia dobrze dobrane podstawy teoretyczne i praktyczne, które umożliwią absolwentom szybkie wdrożenie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i urzędach. Kierunek przygotowuje menedżerów projektów i członków zespołów projektowych, a także konsultantów.

W ramach kierunku Zarządzanie projektami oferowane są przedmioty bezpośrednio związane z pracą menedżera projektu: zarządzanie czasem, kosztami, jakością, ryzykiem, zamówienia publiczne, prowadzenie negocjacji. W programie znaleźć można także przedmioty specjalistyczne, np. zarządzanie projektem międzynarodowym, czy analiza efektywności projektów. Tematyka przedmiotów została przygotowana tak, aby w jak najwyższym stopniu odwzorować warunki zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i urzędach.

Absolwent kierunku Zarządzanie projektami posiada wiedzę umożliwiającą mu samodzielne zarządzanie prostymi projektami, a także odpowiedzialne i świadome uczestnictwo w dużych projektach. W miarę nabywania doświadczenia, absolwent będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę do kierowania dużymi przedsięwzięciami. Umiejętności te są uzupełniane przez wiedzę z zakresu funkcjonowania i doskonalenia przedsiębiorstw, ekonomicznej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.

Specyfika Kierunku

Od ok. 10 lat obserwowany jest wzrost zainteresowania pracodawców osobami posiadającymi kompetencje kierownika projektu. Od kilku lat nieustannie to stanowisko jest na pierwszym miejscu wśród poszukiwanych specjalistów z zakresu zarządzania. Wynika to ze zmiany sposobu zarządzania organizacjami i coraz częstszego traktowania wszelkich rodzajów zmian jako projektów. Mówimy więc dziś nie tylko o dużych projektach infrastrukturalnych, ale także reorganizacyjnych, marketingowych, informatycznych, eventowych, a także artystycznych.

Od absolwentów wchodzących na rynek pracy oczekuje się dziś, że nie tylko będą mieć kompetencje, ale także potwierdzą je międzynarodowymi certyfikatami. Rozwój certyfikacji personalnej jest bardzo ważną zmianą, która będzie wpływać na funkcjonowanie Uczelni w kolejnych latach. Kierunek został zaprojektowany we współpracy z International Project Management Association (IPMA Polska), które jest najstarszym i największym stowarzyszeniem profesjonalnym osób związanych z zarządzaniem projektami na świecie. Współpraca ta została rozpoczęta kilka lat temu w ra-mach specjalności, a teraz kierunku Zarządzanie projektami. Rozwijana jest ona o współpracę na osi uczelnia – student – biznes. Dodatkowo zajęcia dla studentów co roku nieodpłatnie prowadzą kierownicy projektów z przedsiębiorstw mających swe siedziby w Krakowie. Znacząco podnosi to jakość oferty dydaktycznej.

Pięć lat doświadczeń zebranych podczas zajęć na specjalności Zarządzanie projektami powoduje, że dziś lepiej rozumiemy oczekiwania studentów. Wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania, które znacząco podniosły poziom nauczania. Nasi studenci współtworzą specjalność poprzez realizację projektów dydaktycznych i współpracę z biznesem. Zrealizowali pod kierunkiem pracowników szereg przedsięwzięć, w tym: cykle wykładów menedżerów projektów, cykle warsztatów prowadzonych przez praktyków, opracowywanie gier biznesowych. Te doświadczenia chcemy zastosować jeszcze szerzej na nowym kierunku. Studenci zwracają nam uwagę na potrzebę rozwinięcia certyfikacji. W ramach kierunku planujemy uruchomienie kolejnych 2 lub 3 modeli certyfikacji. Oprócz modelu IPMA chcemy umożliwić studentom uzyskanie bardzo popularnego certyfikatu PRINCE2, a także CAPM. Dodatkowo idąc naprzeciw oczekiwaniom rynku chcemy wprowadzić jeden z modeli certyfikacji menedżerów projektów zwinnych. Certyfikaty te są doceniane na międzynarodowym rynku pracy.

Od lat obserwujemy postępującą specjalizację widoczną już nie tylko w przedsiębiorstwach i na studiach, ale nawet w szkołach średnich, które stopniowo odchodzą od profili ogólnych. Dlatego proponując ten kierunek z jednej strony staramy się zachować kluczowe przedmioty zapewniające interdyscyplinarność, ale jednocześnie kładziemy duży nacisk na wykorzystanie zdobytej wiedzy do konkretnych zastosowań. Nasi partnerzy biznesowi zwracają uwagę na konieczność dostarczenia wyspecjalizowanych absolwentów. Zauważają, że przy istniejącym zasobie wiedzy uniwersalny, interdyscyplinarny student miałby bardzo rozległą, ale płytką wiedzę; nieprzydatną w praktyce biznesowej.

Przygotowując kierunek w pierwszej kolejności zostały określone efekty uczenia się, które następnie zostały rozwinięte przez sformułowanie bardziej szczegółowych oczekiwań i celów. Pomocne na tym etapie były wytyczne przedstawicieli biznesu, w tym model kompetencyjny opracowany przez IPMA opisujący ponad 130 kompetencji kierownika projektu. Na tej podstawie przygotowane zostały założenia przedmiotów. Ustalono ich kolejność tak, aby student pozyskiwał wiedzę, umiejętności i kompetencje we właściwej kolejności. Znaczenie poszczególnych tematów zostało uwzględnione podczas przypisywania liczby godzin oraz punktów ECTS. W celu zapewnienia lepszego bezpośredniego dostępu do prowadzących przewidzieliśmy możliwość nie tylko konsultowania, ale i e-konsultacji. Będziemy także dążyć do organizowania dodatkowych wykładów i warsztatów prowadzonych przez praktyków, co będzie wartościowym uzupełnieniem naszej oferty.

Uwzględniając oczekiwania studentów dotyczące obciążenia w ostatnich semestrach licencjatu, projektując kierunek dążyliśmy do przeniesienia obciążenia na semestry wcześniejsze.