Współczesne trendy w zarządzaniu projektami

Niniejsza publikacja została poświęcona zmianom jakie zachodzą w koncepcji i praktyce zarządzania projektami w Polsce i na świecie. Zarządzanie projektami wkracza do co raz większej liczby przedsiębiorstw i urzędów. Obecnie trudno jest wyobrazić sobie efektywne wykorzystanie środków unijnych, świadome rozwijanie firmy czy też wprowadzanie nowych produktów na rynek, bez znajomości chociażby podstaw zarządzania projektami.

Przedstawioną w niniejszej publikacji problematykę, odzwierciedlającą aktualne kierunki badawcze, dotyczące wyróżnionych zagadnień, można zasadniczo podzielić na trzy grupy. W każdej z nich przedstawione są rozważania teoretyczne, dla których podstawą jest analiza dorobku literaturowego, ale także doświadczenia empiryczne, będące wynikiem przeprowadzonych badań.

Książka jest rezultatem pracy studentów Koła Naukowego Procesu Zarządzania. Książka jest dostępna także on-line.

Zasady przebiegu egzaminu IPMA Student

  1. Egzamin odbywa się wyłącznie w laboratoriach komputerowych UEK wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo egzaminu.
  2. Nad przebiegiem egzaminu czuwa koordynator ds. IPMA Student wraz z osobami sprawującymi nadzór.
  3. Przebieg egzaminu jest rejestrowany z wykorzystaniem kamer zainstalowanych w laboratoriach.
  4. W egzaminie biorą udział wyłącznie studenci/absolwenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty specjalnościowe na specjalności Zarządzanie projektami. Nie jest konieczna obrona pracy lub zaliczenie innych przedmiotów.

Obrony prac w wakacje

Dziekanat Wydziału Zarządzania ogłosił, że obrony prac w wakacje będą możliwe do dn. 15 lipca 2016 r. Oznacza to, że pracę trzeba złożyć do końca czerwca, bowiem proces recenzji, oceny pracy i ustalenia terminu obrony zajmuje nieco ponad tydzień. Kolejne obrony będą możliwe dopiero w drugiej połowie września (dla prac złożonych na początku września). Prosimy wziąć to pod uwagę przy planowaniu pisania pracy. Terminy seminariów w sesji są ustalane przez każdego promotora indywidualnie ze studentami.

Strony