Wykładowcy

Poznaj naszych wykładowców

Zajęcia na specjalności Zarządzanie projektami prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę, przygotowując studentów do jej praktycznego zastosowania po zakończeniu studiów.

Czesław Mesjasz
Ukończył studia w zakresie fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978) oraz w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1980). Od 1980 roku prowadzi zajęcia m.in. z negocjacji, teorii przedsiębiorstwa, nadzoru korporacyjnego, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami. Jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji naukowych i autorem prac publikowanych w Polsce i w języku angielskim oraz chińskim, duńskim, hiszpańskim i tureckim. Przebywał na stażach i prowadził wykłady w kilku krajach. Zainteresowania badawcze: podejście systemowe w zarządzaniu i w naukach społecznych, teoria systemów złożonych, negocjacje i konflikty, nadzór korporacyjny, teoria zarządzania. Najważniejsze publikacje: Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem (2000), Complexity of Social Systems (2010), Security as Attributes of Social System (2008, wyd. w języku angielskim; 2014, wyd. w języku chińskim)

dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK

Paweł Cabała
Kierownik Katedry Procesu Zarządzania i Zakładu Zarządzania Projektami. Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1994) oraz w zakresie filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002). Od 1996 roku prowadzi zajęcia m.in. z: podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, analizy efektywności zarządzania. Doświadczenia praktyczne nabywał jako analityk kredytowy, a następnie jako ekspert w zakresie przygotowania studiów wykonalności inwestycji. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym i strategicznym. Zainteresowania badawcze: planowanie scenariuszowe, podejmowanie decyzji menedżerskich, systemy wczesnego ostrzegania, zarządzanie ryzykiem, analiza systemowa w zarządzaniu, prakseologia. Najważniejsze publikacje: Wprowadzenie do prakseologii (2007), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa (2012), Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji (2014).

dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK

Małgorzata Tyrańska
Ukończyła studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1993). Od 1993 roku prowadzi zajęcia m.in. z: podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zespołem projektowym. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym. Doświadczenie praktyczne nabywała pełniąc rolę eksperta i opracowując projekty z zakresu systemów wynagradzania, systemów oceniania, doskonalenia struktur organizacyjnych. Prowadziła szkolenia dla kierownictwa przedsiębiorstw i urzędów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Od 2015 roku jest członkiem zespołu ekspertów do spraw ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Jako ekspert współpracuje z: Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Przedsiębiorczości. Najważniejsze publikacje: Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie (2010), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi (2012), Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie (2015).
 

dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK

Beata Barczak
Wykładowca w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1991). Od 1992 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, metod heurystycznych, zarządzania firmą, zarządzania jednostkami administracji publicznej. Praktyczne doświadczenie zdobyła uczestnicząc w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych, szczególnie z zakresu analizy i projektowania struktur organizacyjnych (w tym sieci biznesowych) systemów zarządzania, analizy struktur organizacyjnych i procesów w gminach. Najważniejsze publikacje: Pomiar centralności w sieciach organizacyjnych (2014), Problem poszukiwania granic sieci organizacyjnych (2015), Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych (2016).

dr hab. Beata Barczak, prof. UEK

Sławomir Wawak
Ukończył studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999). Prowadzi zajęcia związane z tematyką: zarządzania jakością, zarządzania projektami, projektowania systemów zarządzania, systemów informacji menedżerskiej. Równolegle z pracą naukową prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką. Doradza przedsiębiorstwom, urzędom administracji publicznej i podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji i doskonalenia systemów zarządzania. Popularyzuje problematykę zarządzania poprzez publikację książek, m.in. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka (2007), Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia (2011), prowadzony przez siebie blog (wawak.pl), portale Encyklopedia Zarządzania (mfiles.pl) i CEOpedia (ceopedia.org) oraz kanał wideo na platformie YouTube.

dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK

Katarzyna Bartusik
Ukończyła studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1993). Od 1994 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania projektami, doskonalenia układów ergonomicznych, zamówień publicznych, zarządzania procesowego. Doświadczenia praktyczne zdobywane poprzez współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, usługowymi oraz urzędami (współudział w zespołach opracowujących systemy wynagradzania, obieg dokumentów, doskonalenie struktur organizacyjnych). Prowadziła szkolenia z zakresu planowania w tym przedsięwzięć, przygotowania biznes planów, przedsiębiorczości, doskonalenia obiegu dokumentów, szkolenia dla asystentek menedżerów w zakresie organizacji i zarządzania pracami administracyjno-biurowymi. Odbyła szkolenia z zakresu projektów B+R, zamówień publicznych. Zainteresowania badawcze: zarządzanie projektami, doskonalenie organizacji, zmiany organizacyjne.

dr Katarzyna Bartusik

Tomasz Małkus
Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1999 roku prowadzi zajęcia z zakresu podstaw zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania procesowego, zarządzania firmą na rynku międzynarodowym, a także zarządzania czasem oraz ryzykiem w projekcie. Doświadczenie praktyczne zdobywał zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw usługowych, w obszarze logistyki. Od wielu lat zajmuje się doradztwem oraz rozwijaniem kadr dla przedsiębiorstwach branży logistycznej. Zaangażowany w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych: w projekcie realizowanym wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Uniwersytet Monash w Melbourne, w projekcie realizowanym przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanym przez KBN oraz w projekcie realizowanym również przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanym przez NCN.

dr Tomasz Małkus

Mariusz Sołtysik
Od 2010 roku prowadzi zajęcia z podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz negocjacji. Praktyczne doświadczenie biznesowe zdobył m.in.: projektując strategie organizacyjne przedsiębiorstwa, opracowując struktury oraz regulaminy organizacyjne. Prowadził także szkolenia z zakresu negocjacji i komunikacji. Uczestniczył w doskonaleniu systemów zarządzania i systemów jakości, oceny ryzyka w projekcie oraz w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej. Ekspert w ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Autor publikacji z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Uczestnik kursów i szkoleń pn. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz licznych grantów badawczych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę projektowania strategii, zarządzania projektami oraz negocjacji.

dr Mariusz Sołtysik

Jolanta Walas-Trębacz

Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1992) oraz dwuletnie Studium Pedagogiczne (1992). Od 1992 roku prowadzi zajęcia z: podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego, rozwoju organizacyjnego firmy, analizy efektywności zarządzania. Doświadczenia praktyczne nabywała w firmach produkcyjnych, usługowych, a także w urzędach administracji samorządowej pełniąc rolę eksperta i opracowując projekty oraz programy doskonalące działalność tych podmiotów. Prowadziła także szkolenia dla członków rad nadzorczych, kierownictwa przedsiębiorstw i instytucji urzędowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym. Najważniejsze publikacje: Wykorzystanie metod analizy strategicznej w firmie (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie (2011), Projektowanie łańcucha wartości (2015).

dr Jolanta Walas-Trębacz

Krzysztof Woźniak

Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1996 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania projektami, e-biznesu, systemów informacji menedżerskiej, zastosowań informatyki w zarządzaniu. Doświadczenie praktyczne nabywał w firmach handlowych, produkcyjnych, medialnych, a także urzędach administracji państwowej i samorządowej. Kierował wdrożeniami złożonych informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. Od kilku lat uczestniczy w ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Jako ekspert współpracował m.in. z: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zainteresowania badawcze: zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie informacjami, informatyczne wspomaganie zarządzania, doskonalenie organizacji.

dr Krzysztof Woźniak