Poznaj PMO od Podszewki

zaprojektuj sobie przyszłość

Zapraszamy wszystkich sympatyków zarządzania projektami, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę. Na spotkaniu dowiecie się więcej o:
- roli Biura Zarządzania Projektami (PMO) w organizacji
- ścieżce kariery w PMO
- typowym dniu w PMO
- przyszłości Biura Projektów w środowisku VUCA

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjkzN2IyYzktYjIxOC00N2RjLTkyYmQtNmUzN2IxMWQ2YmZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbc0e392-988f-4b49-ae4f-bd7a7a4f4f88%22%2c%22Oid%22%3a%2279309238-4876-4f2a-b746-f00599e3acc7%22%7d