Przedmioty na specjalności zarządzanie projektami

W ramach specjalności Zarządzanie projektami realizowane są poniżej wymienione przedmioty. Oprócz tych przedmiotów, w programie studiów znajdują się także przedmioty podstawowe (wspólne dla wszystkich studentów UEK) oraz kierunkowe (wspólne dla studentów Wydziału Zarządzania).

Program specjalności jest zgodny z wymaganiami IPMA i został akredytowany przez tą instytucję.

1. Podstawy zarządzania projektami

Zakres przedmiotu: Przedmiot stanowi wprowadzenie do zarządzania projektami dla tych studentów, którzy wcześniej się z nim nie spotkali. Dla pozostałych będzie przypomnieniem i usystematyzowaniem wiedzy. W ramach tego przedmiotu będą omawiane m.in.: miejsce i rola zarządzania projektami w zarządzaniu organizacją, wiodące metodyki zarządzania projektami, podstawowe obszary i elementy zarządzania projektami, bazowe metody i techniki, zagadnienia prawne w projektach, analiza interesariuszy, oczekiwania jakościowe klienta w planie projektu, potrzeba ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności.

Semestr: III

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: wykład 13h
 • studia niestacjonarne: wykład 8h

Forma zaliczenia: egzamin

2. Zarządzanie czasem w projekcie

Zakres przedmiotu: Przedmiot skupia się na kluczowym obszarze zarządzania projektami. Poruszane tematy dotyczą m.in.: procesów planowania wstępnego i szczegółowego projektów, opracowania deklaracji zakresu projektu oraz struktury zadaniowej, planowanie cyklu życia projektu, tworzenie planu projektu, szacowanie zapotrzebowania na zasoby

Semestr: III

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: wykład 13h, ćwiczenia 13h
 • studia niestacjonarne: wykład 8h, ćwiczenia 8h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

3. Analiza decyzyjna i budżetowanie

Zakres przedmiotu: Nawet w przypadku projektów non-profit, ekonomiczność jest jednym z kluczowych parametrów. Dlatego ten przedmiot należy do najważniejszych na specjalności Zarządzanie projektami. W jego ramach omawiane są m.in.: kryteria sukcesu projektu i zarządzania projektem, pomiar stopnia realizacji projektu, metody zarządzania finansami w projektach, opracowanie budżetu projektu, prognozowanie wyniku projektu z wykorzystaniem standardu EVMS oraz scenariuszy zdarzeń.

Semestr: III

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: wykład 13h, ćwiczenia 13h
 • studia niestacjonarne: wykład 8h, ćwiczenia 8h

Forma zaliczenia: egzamin

4. Negocjacje projektowe

Zakres przedmiotu: Negocjacje odbywają się na każdym etapie projektu. Są stałym elementem rozmów z klientami, dostawcami i współpracownikami. W ramach tego przedmiotu poznasz podstawowe techniki negocjacji, a także m.in.: nauczysz się sprawnie komunikować z otoczeniem projektu, poznasz metody poszukiwania konsensu, poznasz normy etyczne i istotne przepisy prawa, poprawisz swoje umiejętności pracy w zespole.

Semestr: IV

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: wykład 13h
 • studia niestacjonarne: wykład 8h

Forma zaliczenia: egzamin

5. Zarządzanie zespołem projektowym

Zakres przedmiotu: Stworzenie dobrego zespołu nie jest łatwe, a bez niego nie da się efektywnie zarządzać projektem. W ramach tego przedmiotu omawiane są m.in.: metodyki zwinne i klasyczne, problemy zarządzania zespołem, kluczowe kompetencje kierownika projektu, ograniczenia wynikające z relacji pomiędzy organizacją a zespołem projektowym, role projektowe, warunki pracy w projektach, zasady przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane działania, znaczenie wartości osobistych, organizacyjnych i społecznych.

Semestr: IV

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: wykład 13h, ćwiczenia 13h
 • studia niestacjonarne: wykład 8h, ćwiczenia 8h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

6. Zarządzanie ryzykiem projektowym

Zakres przedmiotu: Projekt jako wprowadzanie czegoś nowego zawsze jest obarczony podwyższonym ryzykiem. Dlatego ważne jest właściwe podejście do tego problemu, a nie jego unikanie. W ramach tego przedmiotu omawiane są m.in.: identyfikacja i planowanie reakcji na ryzyko, organizacja procesu zarządzania zmianami w projektach, rozpoznawanie ograniczeń związanych z zamówieniami i kontraktami, zasady działania w warunkach niepewności i ryzyka.

Semestr: IV

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: wykład 13h, ćwiczenia 13h
 • studia niestacjonarne: wykład 8h, ćwiczenia 8h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

7. Projektowanie systemów organizacyjnych

Zakres przedmiotu: Przedmiot ten ujawnia specyfikę specjalności Zarządzanie projektami na UEK. Po jej ukończeniu możesz uczestniczyć w dowolnych projektach, jednak Twoje kompetencje będą najwyższe w zakresie projektów o charakterze organizacyjnym. W ramach przedmiotu omawiane będą m.in.: klasyfikacje projektów, programów i portfeli projektów, metody i techniki zarządzania projektami, struktury organizacyjne projektów, monitorowanie i ocena otoczenia i interesariuszy, weryfikacja celów projektów i ich uzgadnianie z biznesowym właścicielem projektu, uwzględnianie oczekiwań jakościowych klienta, diagnozowanie organizacji pod kątem doskonalenia procesów zarządzania, orientacja na realne potrzeby, cele i rezultaty.

Semestr: IV

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: wykład 13h, ćwiczenia 13h
 • studia niestacjonarne: wykład 8h, ćwiczenia 8h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

8. Metody heurystyczne

Zakres przedmiotu: Przedmiot ten stanowi cenne uzupełnienie dla programu specjalności. Metody heurystyczne pomagają w szybkim i efektywnym rozwiązywaniu problemów, kreatywnym myśleniu, nietypowym podejściu do trudnych kwestii. W ramach przedmiotu poznasz metody inwentyczne i heurystyczne niezbędne w realizacji innowacyjnych projektów, nauczysz się stosowania kreatywnych technik oraz dowiesz się jak rozwiązywać problemy jednocześnie: systemowo, kreatywnie i przedsiębiorczo.

Semestr: IV

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: ćwiczenia13h
 • studia niestacjonarne: ćwiczenia 8h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

9. Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami

Zakres przedmiotu: Współcześnie wiele dziedzin zarządzania, w tym zarządzanie projektami, wykorzystuje w dużym zakresie narzędzia informatyczne. Dlatego w programie specjalności nie mogło zabraknąć tego przedmiotu. W czasie zajęć nauczysz się wykorzystywać narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów omawianych na wcześniejszych przedmiotach. Omawiane będą m.in.: metody zarządzania czasem, identyfikacja i rozwiązywanie problemów przeciążenia zasobów, planowanie sprawnej komunikacji, zarządzanie dokumentacją projektu, techniki sprawnej komunikacji z otoczeniem.

Semestr: IV

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: ćwiczenia13h
 • studia niestacjonarne: ćwiczenia 8h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

 

Program specjalności wyczerpuje wymagania akredytacji IPMA w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla poziomów certyfikacji: IPMA Student oraz IPMA D. Po ukończeniu studiów możesz zatem przystąpić od razu do egzaminu na IPMA D lub sprawdzić wcześniej swoje możliwości w ramach IPMA Student. Dowiedz się więcej o certyfikacji.